รายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก  ล็อคอินเข้าระบบที่นี่ครับ
 

หนังสือใหม่หรือค้างรับของแต่ละหน่วยงาน ณ วันนี้
เรื่องถึง....หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานต่างๆ
จำนวนเรื่องที่ยังไม่ลงรับ(เรื่อง)
 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ(ว2) (สสจ.)
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สสจ.)
 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ(ว4) (สสจ.)
 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข (สสจ.)
 งานการเงิน (สสจ.)
 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (สสจ.)
 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (สสจ.)
 งานพัสดุ (สสจ.)
 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ(ว1) (สสจ.)
10 
 สสอ.คำเขื่อนแก้ว (สสอ.)
 สสอ.ป่าติ้ว (สสอ.)
 สสอ.มหาชนะชัย (สสอ.)
 สสอ.ไทยเจริญ (สสอ.)
16 
 รพ.ป่าติ้ว (รพช.)
 รพท.ยโสธร (รพท.)
 รพร.เลิงนกทา (รพร.)
 รพ.ค้อวัง (รพช.)
 รพ.คำเขื่อนแก้ว (รพช.)
 รพ.ทรายมูล (รพช.)
 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร [Best view : 1024 x 768 Up]
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 045712233-4 ต่อ 149
ติชม-แนะนำมาที่ e-mail : banjob2069@yahoo.com
Powered by : ICT MOPH Team นนทบุรี : อยุธยา : ยโสธร