รายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก  ล็อคอินเข้าระบบที่นี่ครับ
 

หนังสือใหม่หรือค้างรับของแต่ละหน่วยงาน ณ วันนี้
เรื่องถึง....หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานต่างๆ
จำนวนเรื่องที่ยังไม่ลงรับ(เรื่อง)
 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ(ว1) (สสจ.)
 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ(ว3) (สสจ.)
 งานประชาสัมพันธ์(โสต) (สสจ.)
 กลุ่มงานนิติการ (สสจ.)
 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ(ว2) (สสจ.)
 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข (สสจ.)
 สสอ.ทรายมูล (สสอ.)
 สสอ.กุดชุม (สสอ.)
 สสอ.มหาชนะชัย (สสอ.)
 สสอ.เมืองยโสธร (สสอ.)
 สสอ.ป่าติ้ว (สสอ.)
 รพ.ป่าติ้ว (รพช.)
 รพ.ไทยเจริญ (รพช.)
 รพ.คำเขื่อนแก้ว (รพช.)
 รพท.ยโสธร (รพท.)
 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร [Best view : 1024 x 768 Up]
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 045712233-4 ต่อ 149
ติชม-แนะนำมาที่ e-mail : banjob2069@yahoo.com
Powered by : ICT MOPH Team นนทบุรี : อยุธยา : ยโสธร