รายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก  ล็อคอินเข้าระบบที่นี่ครับ
 

หนังสือใหม่หรือค้างรับของแต่ละหน่วยงาน ณ วันนี้
เรื่องถึง....หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานต่างๆ
จำนวนเรื่องที่ยังไม่ลงรับ(เรื่อง)
 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (สสจ.)
 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ(ว1) (สสจ.)
 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ(ว2) (สสจ.)
 งานพัสดุ (สสจ.)
 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข (สสจ.)
 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย (สสจ.)
 งานการเงิน (สสจ.)
 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สสจ.)
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ (สสจ.)
 กลุ่มงานนิติการ (สสจ.)
 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ(ว4) (สสจ.)
 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (สสจ.)
 สสอ.ไทยเจริญ (สสอ.)
16 
 สสอ.คำเขื่อนแก้ว (สสอ.)
 สสอ.ค้อวัง (สสอ.)
 สสอ.ป่าติ้ว (สสอ.)
 สสอ.เลิงนกทา (สสอ.)
18 
 สสอ.มหาชนะชัย (สสอ.)
 สสอ.เมืองยโสธร (สสอ.)
10 
 รพร.เลิงนกทา (รพร.)
 รพ.ไทยเจริญ (รพช.)
 รพ.กุดชุม (รพช.)
 รพท.ยโสธร (รพท.)
15 
 รพ.ป่าติ้ว (รพช.)
 รพ.มหาชนะชัย (รพช.)
 รพ.ทรายมูล (รพช.)
 รพ.คำเขื่อนแก้ว (รพช.)
 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร [Best view : 1024 x 768 Up]
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 045712233-4 ต่อ 149
ติชม-แนะนำมาที่ e-mail : banjob2069@yahoo.com
Powered by : ICT MOPH Team นนทบุรี : อยุธยา : ยโสธร