รายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก  ล็อคอินเข้าระบบที่นี่ครับ
 

หนังสือใหม่หรือค้างรับของแต่ละหน่วยงาน ณ วันนี้
เรื่องถึง....หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานต่างๆ
จำนวนเรื่องที่ยังไม่ลงรับ(เรื่อง)
 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข (สสจ.)
 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ(ว4) (สสจ.)
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สสจ.)
 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ(ว2) (สสจ.)
 กลุ่มงานนิติการ (สสจ.)
13 
 งานธุรการ (สสจ.)
14 
 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (สสจ.)
 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย (สสจ.)
 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สสจ.)
 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สสจ.)
 งานเลขานุการ (สสจ.)
 งานประชาสัมพันธ์(โสต) (สสจ.)
 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ(ว1) (สสจ.)
 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ(ว3) (สสจ.)
12 
 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (สสจ.)
 สสอ.ป่าติ้ว (สสอ.)
 สสอ.เลิงนกทา (สสอ.)
 สสอ.ไทยเจริญ (สสอ.)
 สสอ.มหาชนะชัย (สสอ.)
 สสอ.เมืองยโสธร (สสอ.)
10 
 รพ.ทรายมูล (รพช.)
 รพท.ยโสธร (รพท.)
 รพ.คำเขื่อนแก้ว (รพช.)
 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร [Best view : 1024 x 768 Up]
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 045712233-4 ต่อ 149
ติชม-แนะนำมาที่ e-mail : banjob2069@yahoo.com
Powered by : ICT MOPH Team นนทบุรี : อยุธยา : ยโสธร