รายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก  ล็อคอินเข้าระบบที่นี่ครับ
 

หนังสือใหม่หรือค้างรับของแต่ละหน่วยงาน ณ วันนี้
เรื่องถึง....หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานต่างๆ
จำนวนเรื่องที่ยังไม่ลงรับ(เรื่อง)
 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ(ว3) (สสจ.)
 งานประชาสัมพันธ์(โสต) (สสจ.)
 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ(ว4) (สสจ.)
 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข (สสจ.)
 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ(ว2) (สสจ.)
 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ(ว1) (สสจ.)
 งานธุรการ (สสจ.)
19 
 สสอ.กุดชุม (สสอ.)
 สสอ.ป่าติ้ว (สสอ.)
 สสอ.ทรายมูล (สสอ.)
 สสอ.เลิงนกทา (สสอ.)
 สสอ.ไทยเจริญ (สสอ.)
11 
 สสอ.ค้อวัง (สสอ.)
 สสอ.คำเขื่อนแก้ว (สสอ.)
 สสอ.มหาชนะชัย (สสอ.)
 สสอ.เมืองยโสธร (สสอ.)
11 
 รพ.ทรายมูล (รพช.)
 รพ.ค้อวัง (รพช.)
 รพ.คำเขื่อนแก้ว (รพช.)
 รพ.ไทยเจริญ (รพช.)
 รพ.มหาชนะชัย (รพช.)
 รพร.เลิงนกทา (รพร.)
 รพ.ป่าติ้ว (รพช.)
 รพท.ยโสธร (รพท.)
 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร [Best view : 1024 x 768 Up]
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 045712233-4 ต่อ 149
ติชม-แนะนำมาที่ e-mail : banjob2069@yahoo.com
Powered by : ICT MOPH Team นนทบุรี : อยุธยา : ยโสธร