รายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก  ล็อคอินเข้าระบบที่นี่ครับ
 

หนังสือใหม่หรือค้างรับของแต่ละหน่วยงาน ณ วันนี้
เรื่องถึง....หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานต่างๆ
จำนวนเรื่องที่ยังไม่ลงรับ(เรื่อง)
 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ(ว1) (สสจ.)
 งานเลขานุการ (สสจ.)
15 
 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (สสจ.)
37 
 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ(ว3) (สสจ.)
15 
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ (สสจ.)
 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ(ว4) (สสจ.)
 กลุ่มงานนิติการ (สสจ.)
14 
 งานประชาสัมพันธ์(โสต) (สสจ.)
17 
 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (สสจ.)
12 
 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย (สสจ.)
 สสอ.ทรายมูล (สสอ.)
41 
 สสอ.เลิงนกทา (สสอ.)
 สสอ.เมืองยโสธร (สสอ.)
44 
 รพ.ไทยเจริญ (รพช.)
 รพท.ยโสธร (รพท.)
 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร [Best view : 1024 x 768 Up]
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 045712233-4 ต่อ 149
ติชม-แนะนำมาที่ e-mail : banjob2069@yahoo.com
Powered by : ICT MOPH Team นนทบุรี : อยุธยา : ยโสธร