รายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก  ล็อคอินเข้าระบบที่นี่ครับ
 

หนังสือใหม่หรือค้างรับของแต่ละหน่วยงาน ณ วันนี้
เรื่องถึง....หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานต่างๆ
จำนวนเรื่องที่ยังไม่ลงรับ(เรื่อง)
 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ(ว1) (สสจ.)
17 
 งานธุรการ (สสจ.)
 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (สสจ.)
 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข (สสจ.)
 กลุ่มงานนิติการ (สสจ.)
 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ(ว2) (สสจ.)
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ (สสจ.)
 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ(ว3) (สสจ.)
16 
 งานประชาสัมพันธ์(โสต) (สสจ.)
 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สสจ.)
 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ(ว4) (สสจ.)
 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (สสจ.)
 สสอ.เลิงนกทา (สสอ.)
 สสอ.มหาชนะชัย (สสอ.)
 สสอ.เมืองยโสธร (สสอ.)
25 
 รพ.คำเขื่อนแก้ว (รพช.)
 รพ.ไทยเจริญ (รพช.)
 รพท.ยโสธร (รพท.)
 รพร.เลิงนกทา (รพร.)
 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร [Best view : 1024 x 768 Up]
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 045712233-4 ต่อ 149
ติชม-แนะนำมาที่ e-mail : banjob2069@yahoo.com
Powered by : ICT MOPH Team นนทบุรี : อยุธยา : ยโสธร