รายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก  ล็อคอินเข้าระบบที่นี่ครับ
 

หนังสือใหม่หรือค้างรับของแต่ละหน่วยงาน ณ วันนี้
เรื่องถึง....หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานต่างๆ
จำนวนเรื่องที่ยังไม่ลงรับ(เรื่อง)
 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ(ว4) (สสจ.)
 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ(ว1) (สสจ.)
 งานการเงิน (สสจ.)
 งานเลขานุการ (สสจ.)
12 
 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ(ว3) (สสจ.)
10 
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ (สสจ.)
 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (สสจ.)
 งานพัสดุ (สสจ.)
 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ(ว2) (สสจ.)
 งานธุรการ (สสจ.)
 กลุ่มงานนิติการ (สสจ.)
 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สสจ.)
11 
 งานประชาสัมพันธ์(โสต) (สสจ.)
34 
 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (สสจ.)
14 
 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สสจ.)
 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข (สสจ.)
26 
 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย (สสจ.)
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สสจ.)
 สสอ.เลิงนกทา (สสอ.)
 สสอ.ทรายมูล (สสอ.)
18 
 สสอ.เมืองยโสธร (สสอ.)
48 
 สสอ.ไทยเจริญ (สสอ.)
 สสอ.ป่าติ้ว (สสอ.)
 สสอ.มหาชนะชัย (สสอ.)
 สสอ.ค้อวัง (สสอ.)
 รพร.เลิงนกทา (รพร.)
 รพ.มหาชนะชัย (รพช.)
 รพ.ทรายมูล (รพช.)
 รพท.ยโสธร (รพท.)
 รพ.ไทยเจริญ (รพช.)
 รพ.คำเขื่อนแก้ว (รพช.)
 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร [Best view : 1024 x 768 Up]
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 045712233-4 ต่อ 149
ติชม-แนะนำมาที่ e-mail : banjob2069@yahoo.com
Powered by : ICT MOPH Team นนทบุรี : อยุธยา : ยโสธร