รายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก  ล็อคอินเข้าระบบที่นี่ครับ
 

หนังสือใหม่หรือค้างรับของแต่ละหน่วยงาน ณ วันนี้
เรื่องถึง....หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานต่างๆ
จำนวนเรื่องที่ยังไม่ลงรับ(เรื่อง)
 งานพัสดุ (สสจ.)
 งานประชาสัมพันธ์(โสต) (สสจ.)
 กลุ่มงานนิติการ (สสจ.)
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สสจ.)
 งานธุรการ (สสจ.)
 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข (สสจ.)
 สสอ.ไทยเจริญ (สสอ.)
15 
 สสอ.เมืองยโสธร (สสอ.)
21 
 สสอ.กุดชุม (สสอ.)
 สสอ.ป่าติ้ว (สสอ.)
 สสอ.คำเขื่อนแก้ว (สสอ.)
 สสอ.เลิงนกทา (สสอ.)
 สสอ.ทรายมูล (สสอ.)
 รพ.ไทยเจริญ (รพช.)
 รพท.ยโสธร (รพท.)
 รพ.ค้อวัง (รพช.)
 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร [Best view : 1024 x 768 Up]
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 045712233-4 ต่อ 149
ติชม-แนะนำมาที่ e-mail : banjob2069@yahoo.com
Powered by : ICT MOPH Team นนทบุรี : อยุธยา : ยโสธร