รายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก  ล็อคอินเข้าระบบที่นี่ครับ
 

หนังสือใหม่หรือค้างรับของแต่ละหน่วยงาน ณ วันนี้
เรื่องถึง....หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานต่างๆ
จำนวนเรื่องที่ยังไม่ลงรับ(เรื่อง)
 กลุ่มงานนิติการ (สสจ.)
16 
 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (สสจ.)
 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (สสจ.)
19 
 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ(ว3) (สสจ.)
 งานการเงิน (สสจ.)
 งานเลขานุการ (สสจ.)
 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ(ว1) (สสจ.)
24 
 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข (สสจ.)
 งานประชาสัมพันธ์(โสต) (สสจ.)
14 
 งานธุรการ (สสจ.)
 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สสจ.)
 สสอ.มหาชนะชัย (สสอ.)
26 
 สสอ.เมืองยโสธร (สสอ.)
47 
 สสอ.ป่าติ้ว (สสอ.)
 สสอ.กุดชุม (สสอ.)
 สสอ.ไทยเจริญ (สสอ.)
 สสอ.เลิงนกทา (สสอ.)
12 
 สสอ.ทรายมูล (สสอ.)
 สสอ.ค้อวัง (สสอ.)
 สสอ.คำเขื่อนแก้ว (สสอ.)
 รพร.เลิงนกทา (รพร.)
 รพ.ค้อวัง (รพช.)
 รพ.ทรายมูล (รพช.)
 รพ.มหาชนะชัย (รพช.)
 รพ.คำเขื่อนแก้ว (รพช.)
 รพ.ป่าติ้ว (รพช.)
 รพ.ไทยเจริญ (รพช.)
 รพท.ยโสธร (รพท.)
 รพ.กุดชุม (รพช.)
 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร [Best view : 1024 x 768 Up]
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 045712233-4 ต่อ 149
ติชม-แนะนำมาที่ e-mail : banjob2069@yahoo.com
Powered by : ICT MOPH Team นนทบุรี : อยุธยา : ยโสธร