รายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก  ล็อคอินเข้าระบบที่นี่ครับ
 

หนังสือใหม่หรือค้างรับของแต่ละหน่วยงาน ณ วันนี้
เรื่องถึง....หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานต่างๆ
จำนวนเรื่องที่ยังไม่ลงรับ(เรื่อง)
 งานพัสดุ (สสจ.)
 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สสจ.)
 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (สสจ.)
 งานประชาสัมพันธ์(โสต) (สสจ.)
256 
 กลุ่มงานนิติการ (สสจ.)
 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข (สสจ.)
 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ(ว1) (สสจ.)
184 
 สสอ.ทรายมูล (สสอ.)
 สสอ.ไทยเจริญ (สสอ.)
 สสอ.ค้อวัง (สสอ.)
 สสอ.ป่าติ้ว (สสอ.)
 สสอ.กุดชุม (สสอ.)
 สสอ.เมืองยโสธร (สสอ.)
40 
 สสอ.เลิงนกทา (สสอ.)
 สสอ.มหาชนะชัย (สสอ.)
 สสอ.คำเขื่อนแก้ว (สสอ.)
 รพ.ทรายมูล (รพช.)
 รพ.ไทยเจริญ (รพช.)
 รพ.ป่าติ้ว (รพช.)
 รพ.กุดชุม (รพช.)
 รพท.ยโสธร (รพท.)
 รพร.เลิงนกทา (รพร.)
 รพ.ค้อวัง (รพช.)
 รพ.คำเขื่อนแก้ว (รพช.)
 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร [Best view : 1024 x 768 Up]
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 045712233-4 ต่อ 149
ติชม-แนะนำมาที่ e-mail : banjob2069@yahoo.com
Powered by : ICT MOPH Team นนทบุรี : อยุธยา : ยโสธร