รายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก  ล็อคอินเข้าระบบที่นี่ครับ
 

หนังสือใหม่หรือค้างรับของแต่ละหน่วยงาน ณ วันนี้
เรื่องถึง....หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานต่างๆ
จำนวนเรื่องที่ยังไม่ลงรับ(เรื่อง)
 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข (สสจ.)
 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ(ว1) (สสจ.)
184 
 งานพัสดุ (สสจ.)
 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (สสจ.)
 งานประชาสัมพันธ์(โสต) (สสจ.)
256 
 สสอ.มหาชนะชัย (สสอ.)
 สสอ.คำเขื่อนแก้ว (สสอ.)
 สสอ.เลิงนกทา (สสอ.)
 สสอ.เมืองยโสธร (สสอ.)
40 
 สสอ.ค้อวัง (สสอ.)
 สสอ.ป่าติ้ว (สสอ.)
 สสอ.กุดชุม (สสอ.)
 สสอ.ไทยเจริญ (สสอ.)
 สสอ.ทรายมูล (สสอ.)
 รพท.ยโสธร (รพท.)
 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร [Best view : 1024 x 768 Up]
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 045712233-4 ต่อ 149
ติชม-แนะนำมาที่ e-mail : banjob2069@yahoo.com
Powered by : ICT MOPH Team นนทบุรี : อยุธยา : ยโสธร