รายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก  ล็อคอินเข้าระบบที่นี่ครับ
 

หนังสือใหม่หรือค้างรับของแต่ละหน่วยงาน ณ วันนี้
เรื่องถึง....หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานต่างๆ
จำนวนเรื่องที่ยังไม่ลงรับ(เรื่อง)
 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ(ว4) (สสจ.)
 งานเลขานุการ (สสจ.)
 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ(ว3) (สสจ.)
10 
 กลุ่มงานสุขภาพจิตและงานการแพทย์ฉุกเฉิน (สสจ.)
 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (สสจ.)
24 
 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข (สสจ.)
 งานประชาสัมพันธ์(โสต) (สสจ.)
34 
 กลุ่มงานนิติการ (สสจ.)
 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ(ว2) (สสจ.)
 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ(ว1) (สสจ.)
24 
 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (สสจ.)
 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สสจ.)
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ (สสจ.)
 สสอ.ค้อวัง (สสอ.)
 สสอ.มหาชนะชัย (สสอ.)
23 
 สสอ.ทรายมูล (สสอ.)
16 
 สสอ.เมืองยโสธร (สสอ.)
 รพ.คำเขื่อนแก้ว (รพช.)
 รพ.ไทยเจริญ (รพช.)
 รพท.ยโสธร (รพท.)
 รพ.ค้อวัง (รพช.)
17 
 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร [Best view : 1024 x 768 Up]
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 045712233-4 ต่อ 149
ติชม-แนะนำมาที่ e-mail : banjob2069@yahoo.com
Powered by : ICT MOPH Team นนทบุรี : อยุธยา : ยโสธร