รายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก  ล็อคอินเข้าระบบที่นี่ครับ
 

หนังสือใหม่หรือค้างรับของแต่ละหน่วยงาน ณ วันนี้
เรื่องถึง....หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานต่างๆ
จำนวนเรื่องที่ยังไม่ลงรับ(เรื่อง)
 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ(ว4) (สสจ.)
 งานธุรการ (สสจ.)
 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (สสจ.)
11 
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ (สสจ.)
22 
 งานพัสดุ (สสจ.)
27 
 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ(ว1) (สสจ.)
127 
 งานการเงิน (สสจ.)
 กลุ่มงานนิติการ (สสจ.)
 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ(ว3) (สสจ.)
 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ(ว2) (สสจ.)
10 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สสจ.)
10 
 กลุ่มงานสุขภาพจิตและงานการแพทย์ฉุกเฉิน (สสจ.)
 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สสจ.)
22 
 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (สสจ.)
 งานประชาสัมพันธ์(โสต) (สสจ.)
204 
 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข (สสจ.)
 งานเลขานุการ (สสจ.)
 สสอ.เลิงนกทา (สสอ.)
 สสอ.เมืองยโสธร (สสอ.)
54 
 สสอ.ไทยเจริญ (สสอ.)
 สสอ.คำเขื่อนแก้ว (สสอ.)
 สสอ.ทรายมูล (สสอ.)
14 
 สสอ.มหาชนะชัย (สสอ.)
 สสอ.ค้อวัง (สสอ.)
 รพ.คำเขื่อนแก้ว (รพช.)
10 
 รพ.ป่าติ้ว (รพช.)
 รพ.ค้อวัง (รพช.)
 รพ.ไทยเจริญ (รพช.)
 รพ.ทรายมูล (รพช.)
 รพท.ยโสธร (รพท.)
12 
 รพ.กุดชุม (รพช.)
 รพร.เลิงนกทา (รพร.)
 รพ.มหาชนะชัย (รพช.)
 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร [Best view : 1024 x 768 Up]
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 045712233-4 ต่อ 149
ติชม-แนะนำมาที่ e-mail : banjob2069@yahoo.com
Powered by : ICT MOPH Team นนทบุรี : อยุธยา : ยโสธร