รายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก  ล็อคอินเข้าระบบที่นี่ครับ
 

หนังสือใหม่หรือค้างรับของแต่ละหน่วยงาน ณ วันนี้
เรื่องถึง....หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานต่างๆ
จำนวนเรื่องที่ยังไม่ลงรับ(เรื่อง)
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สสจ.)
 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ(ว2) (สสจ.)
10 
 งานการเงิน (สสจ.)
 งานเลขานุการ (สสจ.)
 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (สสจ.)
 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ(ว4) (สสจ.)
 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข (สสจ.)
10 
 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ(ว1) (สสจ.)
13 
 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สสจ.)
11 
 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (สสจ.)
28 
 งานประชาสัมพันธ์(โสต) (สสจ.)
45 
 กลุ่มงานนิติการ (สสจ.)
 งานธุรการ (สสจ.)
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ (สสจ.)
 สสอ.เลิงนกทา (สสอ.)
13 
 สสอ.ทรายมูล (สสอ.)
10 
 สสอ.ค้อวัง (สสอ.)
 สสอ.เมืองยโสธร (สสอ.)
20 
 สสอ.คำเขื่อนแก้ว (สสอ.)
 สสอ.ไทยเจริญ (สสอ.)
 สสอ.กุดชุม (สสอ.)
 รพ.ทรายมูล (รพช.)
22 
 รพท.ยโสธร (รพท.)
 รพร.เลิงนกทา (รพร.)
 รพ.มหาชนะชัย (รพช.)
 รพ.ไทยเจริญ (รพช.)
 รพ.ป่าติ้ว (รพช.)
 รพ.ค้อวัง (รพช.)
 รพ.คำเขื่อนแก้ว (รพช.)
 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร [Best view : 1024 x 768 Up]
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 045712233-4 ต่อ 149
ติชม-แนะนำมาที่ e-mail : banjob2069@yahoo.com
Powered by : ICT MOPH Team นนทบุรี : อยุธยา : ยโสธร