รายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก  ล็อคอินเข้าระบบที่นี่ครับ
 

หนังสือใหม่หรือค้างรับของแต่ละหน่วยงาน ณ วันนี้
เรื่องถึง....หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานต่างๆ
จำนวนเรื่องที่ยังไม่ลงรับ(เรื่อง)
 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (สสจ.)
 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ(ว2) (สสจ.)
 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สสจ.)
 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ(ว1) (สสจ.)
 งานพัสดุ (สสจ.)
10 
 งานประชาสัมพันธ์(โสต) (สสจ.)
105 
 กลุ่มงานนิติการ (สสจ.)
 งานการเงิน (สสจ.)
 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ(ว3) (สสจ.)
 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข (สสจ.)
 งานเลขานุการ (สสจ.)
151 
 สสอ.ไทยเจริญ (สสอ.)
 สสอ.เมืองยโสธร (สสอ.)
 สสอ.ทรายมูล (สสอ.)
11 
 รพ.ทรายมูล (รพช.)
 รพ.ไทยเจริญ (รพช.)
 รพท.ยโสธร (รพท.)
 รพร.เลิงนกทา (รพร.)
 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร [Best view : 1024 x 768 Up]
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 045712233-4 ต่อ 149
ติชม-แนะนำมาที่ e-mail : banjob2069@yahoo.com
Powered by : ICT MOPH Team นนทบุรี : อยุธยา : ยโสธร