รายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก  ล็อคอินเข้าระบบที่นี่ครับ
 

หนังสือใหม่หรือค้างรับของแต่ละหน่วยงาน ณ วันนี้
เรื่องถึง....หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานต่างๆ
จำนวนเรื่องที่ยังไม่ลงรับ(เรื่อง)
 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข (สสจ.)
18 
 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ(ว3) (สสจ.)
 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ(ว1) (สสจ.)
 งานประชาสัมพันธ์(โสต) (สสจ.)
11 
 กลุ่มงานสุขภาพจิตและงานการแพทย์ฉุกเฉิน (สสจ.)
 กลุ่มงานนิติการ (สสจ.)
 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (สสจ.)
 สสอ.ไทยเจริญ (สสอ.)
53 
 สสอ.เลิงนกทา (สสอ.)
 สสอ.ทรายมูล (สสอ.)
 สสอ.มหาชนะชัย (สสอ.)
11 
 สสอ.เมืองยโสธร (สสอ.)
 รพท.ยโสธร (รพท.)
 รพ.คำเขื่อนแก้ว (รพช.)
 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร [Best view : 1024 x 768 Up]
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 045712233-4 ต่อ 149
ติชม-แนะนำมาที่ e-mail : banjob2069@yahoo.com
Powered by : ICT MOPH Team นนทบุรี : อยุธยา : ยโสธร