รายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก  ล็อคอินเข้าระบบที่นี่ครับ
 

หนังสือใหม่หรือค้างรับของแต่ละหน่วยงาน ณ วันนี้
เรื่องถึง....หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานต่างๆ
จำนวนเรื่องที่ยังไม่ลงรับ(เรื่อง)
 กลุ่มงานสุขภาพจิตและงานการแพทย์ฉุกเฉิน (สสจ.)
 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ(ว4) (สสจ.)
13 
 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (สสจ.)
10 
 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (สสจ.)
 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข (สสจ.)
24 
 งานธุรการ (สสจ.)
 งานเลขานุการ (สสจ.)
14 
 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สสจ.)
 สสอ.ทรายมูล (สสอ.)
 สสอ.ไทยเจริญ (สสอ.)
 รพ.ทรายมูล (รพช.)
 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร [Best view : 1024 x 768 Up]
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 045712233-4 ต่อ 149
ติชม-แนะนำมาที่ e-mail : banjob2069@yahoo.com
Powered by : ICT MOPH Team นนทบุรี : อยุธยา : ยโสธร