รายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก  ล็อคอินเข้าระบบที่นี่ครับ
 

หนังสือใหม่หรือค้างรับของแต่ละหน่วยงาน ณ วันนี้
เรื่องถึง....หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานต่างๆ
จำนวนเรื่องที่ยังไม่ลงรับ(เรื่อง)
 กลุ่มงานสุขภาพจิตและงานการแพทย์ฉุกเฉิน (สสจ.)
 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สสจ.)
 งานพัสดุ (สสจ.)
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สสจ.)
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ (สสจ.)
 งานธุรการ (สสจ.)
 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ(ว3) (สสจ.)
19 
 งานเลขานุการ (สสจ.)
15 
 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สสจ.)
 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ(ว2) (สสจ.)
 กลุ่มงานนิติการ (สสจ.)
 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ(ว4) (สสจ.)
 งานการเงิน (สสจ.)
 งานประชาสัมพันธ์(โสต) (สสจ.)
 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (สสจ.)
 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (สสจ.)
 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข (สสจ.)
66 
 สสอ.มหาชนะชัย (สสอ.)
13 
 สสอ.ทรายมูล (สสอ.)
17 
 สสอ.เมืองยโสธร (สสอ.)
 สสอ.ไทยเจริญ (สสอ.)
16 
 สสอ.เลิงนกทา (สสอ.)
11 
 รพ.คำเขื่อนแก้ว (รพช.)
13 
 รพ.กุดชุม (รพช.)
14 
 รพ.ค้อวัง (รพช.)
28 
 รพ.ทรายมูล (รพช.)
14 
 รพร.เลิงนกทา (รพร.)
 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร [Best view : 1024 x 768 Up]
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 045712233-4 ต่อ 149
ติชม-แนะนำมาที่ e-mail : banjob2069@yahoo.com
Powered by : ICT MOPH Team นนทบุรี : อยุธยา : ยโสธร