รายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก  ล็อคอินเข้าระบบที่นี่
 

หนังสือใหม่หรือค้างรับของแต่ละหน่วยงาน ณ วันนี้
เรื่องถึง....หน่วยงานต่างๆ
จำนวนเรื่องที่ยังไม่ลงรับ(เรื่อง)
 รพ.สต.แคนน้อย (รพ.สต.)
16 
 รพ.สต.บกน้อย (รพ.สต.)
 รพ.สต.นาหลู่ (รพ.สต.)
 รพ.สต.นาคำ (รพ.สต.)
 รพ.สต.ดงแคนใหญ่ (รพ.สต.)
10 
 รพ.สต.สงเปือย (รพ.สต.)
16 
 รพ.สต.โพนสิม (รพ.สต.)
 รพ.สต.กุดกุง (รพ.สต.)
 รพ.สต.นาแก (รพ.สต.)
 รพ.สต.ทุ่งมน (รพ.สต.)
 รพ.คำเขื่อนแก้ว (รพช.)
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร [Best view : 1024 x 768 Up]
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 045712233-4 ต่อ 149
ติชม-แนะนำมาที่ e-mail : akpatiu2004@gmail.com
Powered by : ICT MOPH Team นนทบุรี : อยุธยา : ยโสธร