รายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก  ล็อคอินเข้าระบบที่นี่
 

หนังสือใหม่หรือค้างรับของแต่ละหน่วยงาน ณ วันนี้
เรื่องถึง....หน่วยงานต่างๆ
จำนวนเรื่องที่ยังไม่ลงรับ(เรื่อง)
 รพ.สต.ย่อ (รพ.สต.)
 รพ.สต.บกน้อย (รพ.สต.)
 รพ.สต.โพนสิม (รพ.สต.)
 รพ.สต.สงเปือย (รพ.สต.)
12 
 รพ.สต.กู่จาน (รพ.สต.)
34 
 รพ.สต.ดงเจริญ (รพ.สต.)
28 
 รพ.สต.แคนน้อย (รพ.สต.)
66 
 รพ.สต.เหล่าไฮ (รพ.สต.)
 รพ.สต.ทุ่งมน (รพ.สต.)
 รพ.สต.นาแก (รพ.สต.)
12 
 รพ.สต.ดงแคนใหญ่ (รพ.สต.)
13 
 รพ.สต.กุดกุง (รพ.สต.)
 รพ.สต.นาหลู่ (รพ.สต.)
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร [Best view : 1024 x 768 Up]
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 045712233-4 ต่อ 149
ติชม-แนะนำมาที่ e-mail : akpatiu2004@gmail.com
Powered by : ICT MOPH Team นนทบุรี : อยุธยา : ยโสธร