บริการ :: เกี่ยวกับ Pro-EMRS |ติดต่อเรา|ลงชื่อเข้า |
ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ระดับจังหวัด เป็นระบบที่เปิดให้บริการเฉพาะสำหรับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขในจังหวัดยโสธร เพื่อใช้ข้อมูลในระบบดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการดูแลผู้ป่วย เป็นข้อมูลประกอบการ ให้บริการและสั่งการรักษา ดังนั้นผู้ต้องการใช้งานระบบต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะใช้งานระบบได้ เปิดให้บริการดังนี้
รายงานสถานะสุขภาพ: Health information Report
  • นำเข้าข้อมูลจากระบบ 12 แฟ้ม
  • เป็นรายงานสถานะสุขภาพในภาพรวมจังหวัด
  • นำเสนอในรูปแบบ HTML และ XML
  • มีบริการผ่านระบบ Web Services ซึ่งพัฒนาในรูปแบบ REST Web Services ด้วยเทคโนโลยี Ajax-PHP มี API บริการ

ข้อมูล OPD Card: Electronic Medical Record
  • นำเข้าข้อมูลจากระบบ 12 แฟ้ม
  • เป็นข้อมูลสุขภาพรายบุคคล
  • มีรายละเอียดข้อมูลทั่วไป ประวัติการไปรับบริการภายในจังหวัด
  • มีรายละเอียดข้อมูลการวินิจฉัยและประวัติการใช้ยา
  • นำเสนอในรูปแบบ HTML และ XML
  • มีบริการผ่านระบบ Web Services ซึ่งพัฒนาในรูปแบบ REST Web Services ด้วยเทคโนโลยี Ajax-PHP มี API บริการ

หมายเหตุ::เนื่องจากข้อมูลสุขภาพเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้ระบบจะต้องสมัครสมาชิกเพื่อได้รับสิทธิ เข้าใช้งาน
|คู่มือการใช้ระบบ | ใบสมัคร
| แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน |คำอธิบายในการตอบแบบประเมิน |

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

Footer

PHP
MySQL
CSS
Web Services
REST
XML


About us
Site map
Handbook
Services
Contact